Nắp ống keo – Bộ chuyển đổi ống tiêm 5/10/30/55/300/500/960cc

  • Dung tích 5cc
  • Dung tích 10cc
  • Dung tích 30cc
  • Dung tích 55cc
  • Dung tích 300cc
  • Dung tích 500cc
  • Dung tích 960cc